This is a long equation: \(x_1 + x_2 \cdot x_3^2 + \sin(x_1) + \log(x_2) - \cos( 3 x_2 ) - \tan( x_3 ) = \frac{1}{1+\frac{2}{3+\frac{5}{5}}}.\)